Lokální stránky:
Corporate site:

Podmínky používání stránek

Vítejte na internetových stránkách společnosti YIT! Používáním této on-line služby poskytované společností YIT nebo jejími dceřinými společnostmi (dále jednotlivě či společně nazývané „společnost YIT“) souhlasíte s tím, že budete dodržovat platné podmínky používání těchto stránek. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte, prosím, stránky YIT. Na určité dílčí stránky nebo sekce těchto internetových stránek se mohou vztahovat další specifické podmínky.

V rámci těchto podmínek se pojmem „on-line služby společnosti YIT“ míní veškeré služby vlastněné společností YIT nebo jejími dceřinými společnostmi, které se na internetu používají. Tyto služby zahrnují internetové stránky, formuláře, aplikace a zdrojové kódy programů, ale též i veškeré funkce s internetovými stránkami spojené.


Uživatelská práva
V souladu s těmito podmínkami a všemi příslušnými zákony a předpisy vám společnost YIT uděluje právo prohlížet a stahovat materiál dostupný na internetových stránkách YIT pouze pro osobní a nikoliv obchodní účely za předpokladu, že zachováte informace o autorských právech a další označení vlastnictví ve všech pořízených kopiích takového materiálu.

Všechna ostatní práva, která nejsou v tomto prohlášení výslovně udělena, jsou vyhrazena.


Práva duševního vlastnictví (PDV)
Veškerá práva duševního vlastnictví týkající se služeb (např. autorská práva, obchodní známky a názvy domén) náležejí autorovi daného materiálu, společnosti YIT nebo jejím spolupracujícím partnerům.

Je zakázáno prezentovat, reprodukovat, kopírovat, přenášet, převádět, ukládat, upravovat, šířit, zveřejňovat, znovu používat, poskytovat licence, prodávat nebo jinak využívat jakékoli informace uvedené na těchto internetových stránkách k obchodním účelům bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv, společnosti YIT nebo jejích spolupracujících partnerů.

Je však povoleno takové informace ukládat či pořizovat jejich kopie pro osobní účely. Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se k předmětnému materiálu i tak nadále náležejí jejich původnímu vlastníkovi.

Na základě výslovného souhlasu společnosti YIT se stahováním či vytištěním informací zveřejněných na těchto internetových stránkách může uživatel takové informace používat a zobrazovat je i na veřejnosti, ovšem pouze s řádným uvedením odkazu na jejich zdroj.


Povinnosti
Internetové stránky společnosti YIT a jejich obsah představují službu poskytovanou společností YIT uživatelům těchto stránek. Společnost YIT vynakládá své maximální úsilí na zajištění přesnosti obsahu stránek a jejich neustálou, nepřerušovanou dostupnost. Bez ohledu na výše uvedené však společnost YIT poskytuje obsah svých internetových stránek „tak, jak je“ a „dle aktuální dostupnosti“. Společnost YIT neposkytuje žádné záruky ve smyslu přesnosti či spolehlivosti obsahu svých stránek nebo ve vztahu k nepřerušované, včasné a bezvadné funkčnosti těchto stránek.

Společnost YIT, její poskytovatelé licencí, spolupracující partneři, odpovědné osoby či zaměstnanci žádným způsobem neodpovídají za přímé, nepřímé, bezprostřední, následné, neočekávané či příležitostné škody, pokuty či jiné škody způsobené používáním internetových stránek YIT nebo jejich obsahu, nedostupností těchto stránek nebo kterýchkoli informací či programů na nich uvedených.

Internetové stránky YIT mohou obsahovat odkazy na stránky či aplikace vlastněné či spravované třetími osobami, přičemž takové odkazy se považují za službu poskytovanou uživatelům internetových stránek YIT. Společnost YIT nepřebírá žádnou odpovědnost za takové stránky, aplikace, jejich obsah nebo jeho přesnost. Při přechodu na internetové stránky třetích osob se na vás vztahují podmínky používání takových stránek.

Společnost YIT si vyhrazuje právo tyto internetové stránky kdykoli změnit.


Materiál vytvořený uživateli
Uživatelé, kteří odesílají na kterýkoli server společnosti YIT jakýkoli materiál (např. informace, obrázky, dotazy, nápady, objednávky apod.), ať již e-mailem, nebo prostřednictvím stránek YIT, tímto berou na vědomí následující podmínky vztahující se na poskytovatele takových materiálů a souhlasí s nimi:

- Žádná část materiálu nesmí představovat nic nezákonného, výhrůžky, urážky a jiná nevhodná vyjádření podněcující etnickou či rasovou nenávist, pornografii, výroky proti náboženskému přesvědčení, porušení práv duševního vlastnictví nebo být jinak nevhodná ke zveřejnění.

- Před nahráním materiálu byly podniknuty přiměřené kroky k nalezení a odstranění případných virů a jiných škodlivých softwarových prvků.

- Poskytovatel materiálu vlastní hmotná a/nebo má neomezená práva, která ho opravňují k odeslání materiálu společnosti YIT, a společnost YIT je oprávněna tento materiál a jakékoli myšlenky v něm obsažené zdarma zveřejnit a používat je ve svých produktech bez jakéhokoli omezení jejich užití, a to bez uvedení zdroje a bez povinnosti uhradit za ně jakoukoli odměnu a bez dalších závazků či odpovědnosti za škodu v souvislosti s nimi.

- Poskytovatel materiálu se zavazuje nepodat žádnou žalobu vůči společnosti YIT ve vztahu k předloženému materiálu; dále se poskytovatel materiálu zavazuje nahradit společnosti YIT veškeré náklady a škody jí vzniklé v důsledku žalob podaných jakoukoli osobou na společnost YIT v souvislosti s předloženým materiálem.

Společnost YIT je oprávněna materiál zaslaný uživateli jejích stránek kdykoli zlikvidovat. Společnost YIT nepřebírá žádnou odpovědnost za materiál zaslaný na její servery.


Změna internetových stránek
Společnost YIT si vyhrazuje právo změnit obsah svých internetových stránek, zabránit přístupu na ně nebo ho omezit, případně celé stránky kdykoli zrušit, a to z jakéhokoli důvodu a bez předchozího oznámení. Společnost YIT nenese žádnou odpovědnost vůči uživatelům za změnu či zrušení svých internetových stránek.


Změna podmínek používání stránek
Společnost YIT si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit či upravit, a to bez předchozího oznámení. Takové změny se stanou účinné okamžikem jejich zveřejnění na těchto stránkách.


Příslušnost práva
Tyto podmínky se řídí finskými zákony a předpisy s výjimkou pravidla faktoru připojení. Veškeré spory související s těmito podmínkami budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými finskými soudy.


Podmínky používání sociálních médií
Smyslem používání sociálních médií společnosti YIT je umožnit diskusi lidí zajímajících se o společnost YIT. Společnost YIT však nepřebírá žádnou odpovědnost za příspěvky umístěné na příslušné stránce jejími uživateli. Vyhrazujeme si právo smazat jakýkoli obsah, který tyto podmínky porušuje nebo je jinak považován za nevhodný.

Respektujte ostatní uživatele a jejich názory a dodržujte obecná pravidla slušnosti. Je zakázáno umísťovat na naše stránky jakýkoli nevhodný obsah či materiál, který vyhrožuje, pomlouvá, budí etnickou či rasovou nesnášenlivost, je pornografické povahy nebo napadá náboženská přesvědčení, i materiál, který představuje reklamu nebo porušuje autorská práva. Uživatelům porušujícím tyto podmínky může být zakázáno na tyto stránky nadále přispívat.

Zaměstnanci společnosti YIT musejí vystupovat jako představitelé společnosti YIT.

Kontaktujte nás

Více informací o připravovaných projektech?

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.

Prodejní kancelář

Prodejní kancelář
Zavřít
Zavřít
Odesílám...