Prohlášení o ochraně osobních údajů při náboru

SPRÁVCE ÚDAJŮ

YIT Oyj

Panuntie 11

00620 Helsinki

tel. +350 20 433 111

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost YIT zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem provádění náboru. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, zákony a obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

KONTAKTY

Osoba odpovědná za záležitosti související s ochranou osobních údajů:

Veškeré dotazy lze zaslat e-mailem na adresu privacy@yit.fi nebo vyplněním tohoto formuláře.

Tarmo Nikkilä

tarmo.nikkila@yit.fi

+358 40 821 1214

Osoba odpovědná za záležitosti související s registrem:

Monika Smialková

HR Generalist

monika.smialkova@yit.cz

+420 601 157 078

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI

Osobní údaje zpracovává zástupce personálního oddělení a vedoucí náboru, kteří se účastní náborového procesu. V některých případech mohou být osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpřístupněny třetím stranám, jako jsou náboroví poradci nebo náborové společnosti, které se podílejí na náboru. V těchto situacích využívá společnost YIT dohody, aby zajistila, že osobní údaje uchazečů o zaměstnání budou použity pouze pro účely, které jsou v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, zákony a GDPR.

Technickou platformou pro registr je SmartRecruiters. Poskytovatelem služeb je společnost SmartRecruiters se sídlem ve Spojených státech. Tato datová centra společnosti SmartRecruiters, v nichž jsou zpracovávány údaje společnosti YIT, se nacházejí v EU a USA. Poskytovatel služeb působí jako zpracovatel osobních údajů.

ÚČEL A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu uchazeče o zaměstnání (subjektu údajů). V některých případech může být zpracování nezbytné také k plnění pracovní smlouvy mezi společností YIT a uchazečem o zaměstnání nebo k provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy mezi společností YIT a uchazečem o zaměstnání.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace náborového procesu společnosti YIT a uložení údajů potenciálních uchazečů o zaměstnání pro účely pozdějšího náboru, pokud se později uvolní vhodné pozice. Výše uvedené zahrnuje komunikaci s uchazeči o zaměstnání, jako je náborový seznam příjemců, a další opatření související s náborovým procesem.

Shromážděné osobní údaje se používají pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud si uchazeč o zaměstnání nepřeje společnosti YIT sdělit své osobní údaje nezbytné pro náborový proces, není možné ho do náborového procesu zařadit.

OBSAH ÚDAJŮ V REGISTRU

Společnost YIT zpracovává následující osobní a kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání a další údaje, které jsou nezbytné k provedení náborového procesu:

 • jméno,
 • datum narození,
 • kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefonní číslo),
 • pracovní a jiné zkušenosti,
 • vzdělání,
 • předložené žadatelem z vlastní iniciativy:
  • popis jeho schopností a vhodnosti pro danou pozici, a představa výše platu,
  • doporučující dopisy nebo jména, statusy a kontaktní údaje referenčních osob,
  • jiné libovolné informace,
 • případná shrnutí uchazeče o zaměstnání sepsaná osobami, které se podílely na výběrovém řízení, jakož i shrnutí vyjádření doporučujících osob.

 

BĚŽNÉ ZDROJE ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou primárně získávány přímo od subjektů údajů během náborového procesu. Se souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje shromažďovány i z jiných zdrojů, například od konzultantů a náborových společností, které se účastní náborového procesu.

Se souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje shromažďovány také od doporučujících osob, jejichž kontaktní údaje uchazeč o zaměstnání poskytl z vlastní iniciativy.

ZÁSADA ZABEZPEČENÍ REGISTRU A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost YIT zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání během náborového procesu. Po dokončení náborového procesu budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností společnosti YIT a pro reakci na případné nároky, nejdéle však po dobu dvou let.

Pokud je uchazeč na danou pozici vybrán, může společnost YIT předat osobní údaje shromážděné během výběrového řízení do personálního a mzdového systému společnosti YIT.

Osobní údaje mohou být uchovávány i po delší dobu, pokud je to nezbytné pro plnění povinností společnosti YIT vyplývajících ze zákonů, předpisů a jiných úředních zdrojů.

Poskytovatel služby (SmartRecruiters, Inc.) zajišťuje technickou ochranu osobních údajů uložených a spravovaných v tomto systému.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo požádat o přístup

Subjekt údajů má právo být informován o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a právo požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají.

Ostatní práva

Subjekt údajů má kdykoli právo:

 • odvolat souhlas,
 • požádat o opravu osobních údajů,
 • požádat o vymazání osobních údajů,
 • požádat o přenos osobních údajů do jiného systému,
 • podat stížnost u dohledového orgánu.

SmartProfile (Portál uchazeče) se vytvoří po odeslání žádosti uchazeče o zaměstnání. V případě interního uchazeče o zaměstnání (zaměstnance společnosti YIT) se po podání žádosti prostřednictvím portálu pro zaměstnance vytvoří interní profil uchazeče.

Subjekty údajů mohou svá práva uplatnit po přihlášení na portál pro uchazeče nebo v případě interního uchazeče o zaměstnání na portál pro zaměstnance.  Na portálu pro uchazeče nebo na portálu pro zaměstnance mohou subjekty údajů například vymazat nebo doplnit své nepřesné nebo nesprávné osobní údaje.

Pokud subjekty údajů nemohou uplatnit svá práva na portálu pro uchazeče nebo na portálu pro zaměstnance, je třeba podat žádost podle pokynů uvedených ve druhém oddíle.

PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII (EU) NEBO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR (EHP)

Zpracování osobních údajů jsme svěřili externím subdodavatelům, z nichž někteří se nacházejí mimo EU nebo EHP, například ve Spojených státech. Tyto smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje jménem správce údajů a musí dodržovat pokyny a zásady ochrany osobních údajů stanovené správcem. Pokud jsou služby poskytovány nebo jsou osobní údaje jinak zpracovávány v zemi mimo EU nebo EHP, správce údajů prostřednictvím smluvních opatření zajistí, aby byly údaje zpracovávány v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Pokud je přenos osobních údajů mimo EU nebo EHP nezbytný, správce údajů zajistí, aby Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro danou zemi nebo aby byly používány standardní doložky přijaté Komisí.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Osobní údaje nebudou využívány k automatizovanému rozhodování.