Klientské změny

Klientské změny

Klientskou změnou umožňuje investor budoucímu majiteli nemovitosti, aby si uzpůsobil kupovaný byt podle svých představ. Rozsah klientských změn a jejich organizaci stanovuje investor. Klient může zpravidla navrhovat drobné klientské změny na úrovni posunutí nebo vypuštění příček v bytě, změny v rozmístění koncových prvků elektra či vyústění rozvodů zdravotní techniky, dále pak drobné úpravy v dispozičním řešení bytu spočívající ve změně ploch jednotlivých místností, tedy v jejich zvětšení či zmenšení apod. Není však možné zasahovat do celkové koncepce domu nebo bytu (posunutí nosných zdí, zvětšování zastavěné plochy atd.). Schválení či neschválení klientské změny je zcela v kompetenci YIT či generálního dodavatele. 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SCHŮZKU S MANAŽEREM KLIENTSKÝCH ZMĚN

Je koupě bytu zamýšlená jako investice nebo jako byt k vašemu bydlení? V případě bytu jako investice doporučujeme přistoupit k řešení KZ pouze z hlediska upřesnění barev, materiálů a standardů. V případě, že byt je zakoupen ne jako investiční doporučujeme se inspirovat před první schůzkou vhodnými příklady a utvořit si představu jaký styl, barevnost a materiálové řešení vám vyhovuje a co se vám líbí. Je proto dobré si vytvořit zcela konkrétní představu o interiérovém řešení bytu a způsobu jeho užívání, což může mít dopad na rozmístění koncových prvků elektro a vývodů zdravotní techniky, případně i na drobné dispoziční úpravy.

ČASOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KZ S OHLEDEM NA POSTUP VÝSTAVBY

S ohledem na postup výstavby je třeba si uvědomit, čím dříve začnete KZ, tím větší šanci máme tyto změny realizovat. Každá kategorie KZ má určité časové omezení, do kdy ji lze realizovat a tedy i do kdy je možné ji zadat. Také je třeba si uvědomit, že v případě požadavku na složitější KZ, je nutno v rámci této změny současně zadat i požadavky spadající do kategorie nižších KZ, které nejsou tak striktně časově limitovány. Toto je z důvodu, že KZ se řeší komplexně a najednou, tudíž KZ nelze členit na dvě nebo tři etapy.

NEJČASTĚJŠÍ KLIENTSKÉ ZMĚNY

  • Záměna vany za sprchový kout
  • Posun dveřního otvoru
  • Záměna standartních dvěří za posuvné, povrchové či do pouzdra
  • Výběr z nadstandartních materiálů
  • Posun koncových elementů elektro a ZTI
  • Navýšení počtu zásuvek silnoproudu a slaboproudu

Klimatizace

Při požadavku na klientské změny vyžadující vybavení bytu klimatizací, je potřeba si uvědomit následující: 

V prvé řadě je třeba vzít v potaz, že bytový dům a jeho vybavení v zásadě nepočítá s umístěním klimatizačních jednotek a vyvolaný zásah způsobený touto změnou je relativně komplikovaný. Tato změna vyžaduje nutnost prověřit tento požadavek jak po stránce technické a to včetně vypracování projektové dokumentace, která prověří možnosti napojení, tak i po stránce prostorových nároků. Tato změna sebou přináší i vyšší nároky co se týče financí, jak na straně klienta, tak i na straně YIT.

U bytových domů se v zásadě vyskytují dva typy řešení těchto klientských změn vycházející z polohy bytu, který je předmětem této klientské změny a to v souvislosti s jeho umístěním v rámci objektu. 

BYTY V POSLEDNÍCH PATRECH

U bytů nacházejících se pod střešním pláštěm lze toto realizovat bez větších problémů, ovšem je nutno počítat s určitými zásahy do rozvodů elektro a to včetně bytového rozvaděče a dále napojení na kanalizaci - odvod kondenzátu. 

V těchto případech se jedná převážně o umístění venkovní jednotky na střechu objektu, kdy nedochází k hlukové zátěži ostatních vlastníků bytových jednotek. V případě ustupujících pater lze výparník instalovat také v rámci terasy, která bývá většinou součástí takovýchto bytů, ovšem s dopadem na estetickou a i hlukovou zátěž, vyplývající z tohoto umístění. 

BYTY V NIŽŠÍCH PATRECH

U bytů v nižších patrech je nutné si uvědomit, že kromě zásahů do rozvodů technické infrastruktury v bytech, tedy do rozvodů elektro a zdravotní techniky, lze venkovní jednotku umístit pouze na fasádu objektu, tedy balkon.

Zde kromě zmenšení funkční plochy balkonu dochází i ke značnému estetickému poškození objektu. Zároveň je třeba vzít v potaz možné negativní působení z hlediska hlukové zátěže nejbližších vlastníků bytových jednotek. Samozřejmě i tyto skutečnosti lze řešit protihlukovými opatřeními, tak aby nedocházelo k překročení hlukových limitů. 

Z výše uvedeného si je tedy třeba uvědomit, že tato situace je samozřejmě řešitelná, ovšem za cenu určitých technických opatření. 

Brožura Klientských změn