• CZ Articles
  • CZ Blog
  • 11.10.2022

Slyšeli jste už o taxonomii Evropské unie?

Slyšeli jste už o taxonomii Evropské unie? V tomto článku se mimo jiné dozvíte, co taxonomie EU znamená pro YIT

Evropská Zelená dohoda (tzv. Green Deal) je podrobným plánem EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Taxonomie EU patří k nástrojům této dohody. Konkrétně se jedná o klasifikační systém udržitelnosti, který převádí cíle EU v oblasti klimatu a životního prostředí do podoby kritérií pro udržitelné podnikání.

Šest environmentálních cílů, tři podmínky

Taxonomie zahrnuje šest environmentálních cílů: zmírnění změny klimatu, přizpůsobení se změně klimatu, ochrana mořských a vodních zdrojů, přechod na cirkulární hospodářství, kontrola znečištění a ochrana biologické rozmanitosti a ekosystémů. Aby byl projekt v souladu s taxonomií, musí významně přispívat k jednomu z těchto cílů v oblasti životního prostředí a nesmí způsobovat výrazné škody z hlediska ostatních pěti cílů.

Ve všech zemích, kde YIT Group působí, hledá a implementuje ekologicky udržitelná řešení během stavby, ale i následného provozu budov. Od roku 2019 se tak například zaměřuje na snižování emisí CO2 ve vlastních činnostech a také ve všech projektech. V těch navrhovaných od roku 2020 navíc eviduje statistiky CO2 a stanovuje uhlíkovou stopu.

I YIT v České republice při výběru materiálů a výrobků uplatňuje zásady cirkulární ekonomiky, tedy využití recyklovaných produktů. Z tohoto důvodu jsme začali používat takzvaný "zelený" beton, tedy beton z recyklovaného kameniva, který jsme poprvé použili v projektu VESI Hostivař. K jeho hlavním přednostem patří úspora přírodních zdrojů a energie na jejich těžbu, podpora cirkulární ekonomiky využitím druhotných materiálů a snížení uhlíkové stopy.

123245.JPG

Co se týče ochrany vodních zdrojů, mezi základní cíle všech našich českých projektů patří šetrné nakládání s vodou. Implementujeme proto prvky na zachytávání dešťové vody v místě dopadu a její následné využití. Ukázkovým příkladem toho, že i bytovou výstavbu lze vést s důrazem na kvalitu životního prostředí a přispívat tak k minimalizaci klimatických rizik, se stal projekt SUOMI Hloubětín. Jedná se o jeden z prvních projektů implementování systému LID (likvidace dešťových vod) v takovém měřítku na území Prahy. Jeho cílem je maximálně pracovat s dešťovou vodu a udržet ji v lokalitě.

05.jpg

Pro dodržení taxonomie EU musí navíc být podnikatelské aktivity v souladu s požadavky tzv. minimálních záruk, což znamená, že podnikání musí být vedeno v souladu se Směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti, Hlavními zásadami OSN pro podnikání a lidská práva, Deklarací Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních právech a zásadách práce a osmi základních úmluv ILO i Mezinárodní listiny lidských práv.

Co to znamená pro YIT?

Společnost při analýze způsobilosti taxonomie zvažuje, jaké procento jejích příjmů, investic a provozních výdajů lze měřit pomocí kritérií taxonomie. Taxonomie se vztahuje na téměř veškerou výstavbu, přičemž v roce 2021 bylo 85 % příjmů YIT Group způsobilých pro taxonomii.

Stejně jako ostatní velké společnosti s více než 500 zaměstnanci bude YIT Group podávat zprávy o tom, do jaké míry je její podnikání v souladu s kritérii taxonomie EU. Sladění s kritérii je analyzováno projekt od projektu. Při analýze svých projektů také zjišťuje, co je zapotřebí pro udržitelnou výstavbu v souvislosti s využitím taxonomie nebo jaké jsou vzájemné závislosti mezi různými aspekty udržitelnosti, jako jsou například biologická rozmanitost, změna klimatu nebo lidská práva.

Například přizpůsobení se potřebám taxonomie vyžaduje komplexnější a kvalitnější projektovou dokumentaci, výpočet objemu CO₂ v rámci projektu a vysokou energetickou účinnost. Pochopením taxonomického sladění všech projektů se zlepšují dovednosti i konkurenceschopnost a rozšiřují se možnosti přístupu k financím pro udržitelnou výstavbu.

YIT_Suomi_003.jpg

Projekt taxonomie vytváří rámec a vytyčuje cestu vpřed

Společnost YIT Group začala mapovat své podnikání způsobilé pro taxonomii v roce 2021 a poprvé o tom informovala ve výroční zprávě za rok 2021. Letos práce pokračovaly identifikací projektů, které splňují technická kritéria k dosažení souladu s potřebami taxonomie, a zajištěním plnění minimálních sociálních záruk na úrovni společnosti. Projekt taxonomie také definuje obsah dat a položky potřebné k rozhodování, které segmentům umožní v budoucnu vést své projekty směrem ke splnění požadavků taxonomie.

Ve výroční zprávě za rok 2022 poprvé YIT Group uvede, která část podnikání je z hlediska taxonomie v souladu s prvními dvěma environmentálními cíli, tj. zmírňování změny klimatu a přizpůsobováním se změně klimatu. Letos pokrývá pouze projekty ve Finsku a Švédsku.

V roce 2023 bude pokračovat v práci na dalších čtyřech environmentálních cílech a rozšíří analýzu na další země, včetně České republiky. Zároveň bude postupně integrovat taxonomická kritéria do stávajících procesů a postupů. Pokud bude zajištění souladu s taxonomickými požadavky vyžadovat u projektů v roce 2023 překonání současných cílů, dojde k vyhlášení těchto cílů v rámci ročního plánu segmentů.