Jak oznamovat obavy z případných nekalých praktik.

Skupina YIT se zavazuje respektovat zásady správného řízení a odpovědného podnikání.

V rámci celého dodavatelského řetězce vždy dbáme na férové chování. Podporujeme takový rozvoj našeho odvětví, který povede k ještě větší odpovědnosti a etice.

Systém oznamování nekalých praktik (v angličtině označovaný jako whistleblowing), který naše skupina zavedla jak na globální, tak na lokální úrovni umožňuje našim zaměstnancům, klientům, dodavatelům a dalším třetím stranám poukazovat na případné nesrovnalosti z hlediska práva, předpisů, nařízení a zásad férového podnikání. To se může týkat například následujících jevů a oblastí:

  • porušování předpisů o pravidlech hospodářské soutěže,
  • konflikt zájmů nebo nekalé obchodní praktiky, podvody,
  • narušování životního prostředí,
  • úplatkářství, korupce nebo jiné nezákonné platby,
  • ochrana dat, zabezpečení informací, majetková práva,
  • nepatřičné přijetí nebo nabídka dárků či možností zábavy,
  • pracovní podmínky, bezpečnost práce,
  • praní špinavých peněz, daňová kriminalita,
  • burzovní pravidla.

Náš oznamovací systém by neměl sloužit k podávání stížností ani k oznamování záležitostí týkajících se osobních sporů. Ty by měly řešit osoby, které odpovídají za příslušnou oblast.

Jak globální, tak lokální oznamovací kanály jsou k dispozici online nebo telefonicky, a to nepřetržitě - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Doporučujeme Vám, abyste svá oznámení poskytovali otevřeně, s uvedením Vašeho jména a kontaktních údajů, protože všechny zprávy zpracováváme se zachováním pravidel maximální důvěrnosti. Samozřejmě však máte možnost podat oznámení i anonymně.

Oznamovací kanály YIT jsou zcela oddělené od IT systému skupiny YIT. Třetí strana (společnost WhistleB), která tyto kanály zajišťuje, zaručuje anonymitu oznamovatelů a chrání citlivá data. Anonymní osobu, která podává oznámení, nelze vysledovat. Není také možné zjistit IP adresy nebo jiná data, která by mohla sloužit k identifikaci odesílatele zprávy. Chcete-li veškerá rizika minimalizovat, můžete k oznámení použít jiné zařízení, než je Váš vlastní počítač nebo mobilní telefon.

Etický kanál YIT

Chcete-li podat oznámení prostřednictvím skupinového Etického kanálu YIT můžete tak učinit prostřednictvím webové stránky https://report.whistleb.com/cs/yit.

Můžete také zavolat na číslo 800-023516 (jako kód prosím uveďte 5112#).

Oznámení podaná prostřednictvím skupinového Etického kanálu YIT budou řešena v souladu se skupinovými pravidly na skupinové úrovni.

Vnitřní oznamovací systém společnosti YIT Stavo s.r.o.

Česká entita YIT Stavo s. r. o. („Společnost“) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („Zákony“) lokální vnitřní oznamovací systém postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení („Vnitřní oznamovací systém“). Podat oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému mohou všechny osoby vykonávající činnost pro Společnost, ať už jako její zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, společníci a členové orgánů Společnost, a to i anonymně. Společnost v souladu se Zákony vyloučila z možnosti využívat Vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Společnost nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost. Oznámení podaná prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému budou řešena v souladu se Zákonem. Svá oznámení podávejte:

Písemné oznámení

Použijte formulář pro oznámení dostupný 24/7 na: YIT Ehtics Channel Czech Republic

Po odeslání oznámení se na obrazovce vygeneruje ID číslo a heslo. Tyto údaje si bezpečně uschovejte, abyste se mohli do systému vracet a sledovat zprávy, které vám budeme ohledně oznámení zasílat.

Ústní oznámení

Telefonní linka dostupná 24/7 na: 800-023516, jako kód uveďte 449592#

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku s příslušnými osobami za účelem podání osobního oznámení. Hlavní příslušnou osobou byla jmenována

JUDr. Daniela Kobová, tel. +420 226 258 765 v pracovní dny 9-14 hod, email: whistleblowing@yit.cz

V době její nepřítomnosti JUDr. Danielu Kobovou zastupuje: Ing. Marek Lokaj, tel. +420 226 258 765, email: whistleblowing@yit.cz

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz.



Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámeních podaných prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Společnosti pouze příslušné osoby.

Děkujeme za Vaši pomoc!